Algemene Leveringsvoorwaarden Validators B.V.

Van: Validators B.V., Johan van Hasseltweg 39c, 1021 KN te Amsterdam; hierna te noemen: opdrachtnemer.

 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Opdrachtgever: de (potentiele) opdrachtgever. Opdrachtnemer: Marktonderzoek- en/of selectiebureau. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

2.    Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst tussen opdrachtnemer en een (potentiele) opdrachtgever ter zake het uitvoeren van communicatieonderzoek in de ruimste zin des woords waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk wordt overeengekomen tussen partijen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in goed overleg een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6. Bij iedere opdracht wordt de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode in acht genomen.

2.7. Alle vormen van communicatie vinden altijd schriftelijk per email plaats. Communicatie via andere vormen worden bevestigd via email.

 

3.    Briefingsdocumenten en informatie

3.1. Opdrachtnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van opdrachtgever met de overeenkomst.

3.2. Voorstellen en offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is geleverd. Opdrachtgever waarborgt naar zijn vermogen alle essentiële informatie voor het opzetten en uitvoeren van de overeenkomst aan te leveren. Tevens staat opdrachtgever ervoor in dat hij gerechtigd is om de alle verstrekte gegevens aan opdrachtnemer, waaronder adresgegevens en datasets, ten behoeve van de overeenkomst aan te wenden.

3.3.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien Opdrachtnemer informatie van opdrachtgever heeft ontvangen, maar er geen overeenkomst wordt gesloten.

 

4.    Voorstellen en offertes

4.1. Alle voorstellen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2. De prijzen in de genoemde voorstellen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.5. De door de opdrachtnemer gemaakte voorstellen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de voorstellen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.6. De aangeboden tarieven en kosten kan opdrachtnemer na het aanbod niet verhogen, tenzij de uitvoering van de opdracht door toedoen van opdrachtgever niet kan worden gestart binnen 4 maanden na aanbieding van het voorstel/offerte, of als opdrachtnemer zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.

4.7. De overeenkomst is gesloten wanneer de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op het voorstel of offerte, of wanneer er met medeweten van opdrachtgever met de uitvoering de overeenkomst is begonnen.

 

5.    Uitvoering van de Opdracht

5.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De opdrachtnemer kan niet instaan voor onvoorziene schadelijke gevolgen die als gevolg van het advies zijn ontstaan.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.7. Opdrachtgever heeft recht om minimaal eenmaal feedback te geven op de vragenlijst, waarna de definitieve versie van de vragenlijst gedeeld wordt met opdrachtgever.

5.8. Opdrachtgever heeft recht om minimaal tweemaal feedback te geven op de rapportage. Vragen of opmerkingen die voortkomen uit de rapportage en niet binnen de kaders van het voorstel vallen, zullen bij akkoord van de opdrachtgever worden uitgewerkt op basis van PM kosten.

5.9 Opdrachtgever kan de rapportage (ook) digitaal ontvangen. Hiervan kan opdrachtgever toegang krijgen tot het digitale platform van opdrachtnemer, het zogeheten client portal. Opdrachtgever is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de persoon of personen die toegang krijgen. Op verzoek van opdrachtgever kunnen de toegangsrechten worden aangepast. Bijvoorbeeld bij uitdiensttreding van een persoon met toegang dient opdrachtgever dit zelf door te geven aan opdrachtnemer.

 

6.    Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Het is opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de opzet van een onderzoek zonder dat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. In afwijking van 6.3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

6.5. Afgesproken levertijden zijn niet bindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of andere omstandigheden waarmee zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bij het tot stand komen van de opdracht rekening behoefde te houden. Wanneer opdrachtnemer een vertraging voorziet zal opdrachtgever daarvan in kennis gesteld worden.

6.6. Wanneer opdrachtgever een wijziging wenst aan te brengen in de tijdsplanning zal de opdrachtnemer hieraan meewerken wanneer dit overleg tijdig plaatsvindt. Wanneer opdrachtgever afwijkt van de geplande veldwerkdata, mag de opdrachtnemer de als gevolg van de door opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning voortvloeiende kosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtgever ten minste 10 werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijken in de overeengekomen tijdsplanning bekend maken. Wanneer deze termijn niet in acht wordt genomen, mag opdrachtnemer de volledige kosten van het veldwerk verhalen op de opdrachtgever.

 

7.    (Tussentijdse) annulering/opschorting of ontbinding van de overeenkomst

7.1.  Indien de overeenkomst niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende voorstel/offerte als gevolg van een oorzaak die opdrachtnemer kan worden toegerekend, dan zal opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid om de overeenkomst alsnog deugdelijk uit te voeren, met inachtneming van een termijn van 7 dagen. Opdrachtgever is niet gehouden opdrachtnemer hiertoe in de gelegenheid te stellen, als dit in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten die opdrachtnemer dient te maken na in gebreke te zijn gesteld, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Alleen als na ingebrekestelling de overeenkomst niet deugdelijk is uitgevoerd, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren.

7.2. Bij annulering dient de opdrachtgever de desbetreffende contactpersoon van Validators zowel schriftelijk als mondeling op de hoogte te stellen van de annulering. De annuleringsdatum is gedefinieerd als het moment waarop de desbetreffende contactpersoon van Validators de annulering schriftelijk heeft bevestigd.

7.3.  Indien opdrachtnemer de overeenkomst niet heeft kunnen uitvoeren conform het voorstel/offerte als gevolg van een oorzaak die opdrachtgever kan worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen, met inachtneming van een termijn van 7 dagen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever aanbieden de overeenkomst alsnog uit te voeren volgens het voorstel, tenzij dit in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De extra kosten die opdrachtnemer hiervoor maakt, komen voor rekening van opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever niet ingaat op het aanbod, is opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer geleden schade als gevolg van het niet uitvoeren van de overeenkomst te vergoeden.

7.4.  Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden of uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever zijn verplichtingen naar de opdrachtnemer niet, niet tijdig volgens planning of niet behoorlijk nakomt.

7.5. Eventuele kostenvoordelen die zijn berekend op toekomstige opdrachten binnen de overeenkomst komen te vervallen indien een overeenkomst wordt ontbonden volgens 7.3. Voorbeeld: is u een totale korting berekend van 5% bij afname van twee verschillende opdrachten dan betaalt u bij annulering van één van deze opdrachten binnen de overeenkomst de onderstaande annuleringskosten en komt de korting van 5% op de kosten voor het andere project te vervallen. De totale annuleringskosten bedragen de som van de gemaakte kosten, uitgevoerde werkzaamheden en een percentage van de geplande werkzaamheden. Hiervoor is het volgende van toepassing:

–       Gemaakte kosten: Alle gemaakte kosten t.b.v. het project worden in rekening gebracht.

–       Uitgevoerde werkzaamheden: Alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode vóór de annuleringsdatum worden in rekening gebracht. Deze kosten          worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren t.b.v. het project.

 

8.   Contractduur; uitvoeringstermijn

8.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

9.    Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4. De in de overeenkomst vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders is overeengekomen. Kosten die opdrachtnemer in rekening kan brengen bij opdrachtgever, dienen door opdrachtnemer desgevraagd op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.

9.5. Kosten die de opdrachtnemer in rekening van de opdrachtgever kan brengen, dienen door opdrachtnemer desgevraagd op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.

 

10. Incassokosten

10.1.    Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimumbedrag van € 500,-.

10.2.    Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Klachten

11.1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

11.2.    Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar en aannemelijk te worden gemaakt.

11.3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

12. Opzegging

12.1.    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4.    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

13. Opschorting en ontbinding

13.1.    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–       Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–       Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–       Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2.    Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4.    Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

14.  Geheimhouding

14.1.    Alle informatie die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt in het kader van de overeenkomst wordt als vertrouwelijk behandeld en opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van deze informatie tegenover derden, die niet bij de uitvoer van de overeenkomst betrokken zijn. Ook wanneer opdrachtgever de overeenkomst niet aan opdrachtgever toekent blijft deze geheimhoudingsplicht voor opdrachtnemer gelden wanneer opdrachtgever informatie heeft geleverd. Informatie wordt gezien als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar ten minste de informatie die het kader van het onderzoek door opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitgewisseld.

14.2.    Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van respondenten te waarborgen. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de door onderzoek verkregen uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele respondenten. Het zal Opdrachtgever en de individuele respondenten desalniettemin vrij staan in gezamenlijk overleg van deze bepaling afwijkende afspraken te maken.

14.3.    Boetebepaling als geheimhouding wordt geschonden: Opdrachtnemer is een direct opeisbare boete verschuldigd van vijf (5) maal de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding.

14.4.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1.    Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2.    Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 15.1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1.    Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2.    De resultaten van toepassing en gebruik van door opdrachtnemer verrichte onderzoeken en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten invloed van opdrachtnemer vallen. Ofschoon de opdracht door opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding die opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, beperkt tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer te verstrekken uitkering.

16.3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–       De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–       De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

–       Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.4.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

16.6.    In geen geval zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.

16.7.    Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de in dit artikel bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

17. Bewaartermijn

Validators hanteert een bewaartermijn van minimaal 5 jaar van alle onderzoeksmaterialen, waaronder ook verzamelde gegevens. Validators doet dit ten behoeve van de controleerbaarheid en repliceerbaarheid van onderzoeken. Alle materialen ten behoeve van het onderzoek die aangeleverd worden door de klant worden opgeslagen op de beveiligde server van Validators.

 

18. Vrijwaringen

18.1.    De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2.    Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

19. Risico-overgang

19.1.    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

20. Overmacht

20.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

20.3.    Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5.    Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

21. Eigendom en auteursrechten

21.1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2.    Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3.    Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.4.    Alle rechten (waaronder het auteursrecht) op het volgende (onderzoek)materiaal blijven berusten bij de opdrachtgever/ worden aan opdrachtgever overgedragen: a. door Opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, gegevensbestanden en andere informatie die door Opdrachtgever zijn/is verstrekt; b. de uitkomst van het marktonderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen, richtlijnen e.d., zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever het terzake van de opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

21.5.    Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Opdrachtnemer:

a. onderzoeksvoorstellen, offertes of kostenopgaven, etc;

b. al het door Opdrachtnemer ontwikkelde onderzoeksmateriaal, zoals bijvoorbeeld zoals vragenlijsten, onderzoeksdesigns, onderzoekstechnieken, meetinstrumenten en software;

c. indien de overeenkomst multi-clientonderzoek betreft ook materiaal over de uitkomst van het onderzoek, zoals rapportages, adviezen, mock-ups of richtlijnen. Onder multi-cliëntonderzoek worden in dit verband verstaan alle onderzoeksactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van onderzoek, voor zover de gegevens van en/of voor meer dan één Opdrachtgever beschikbaar zijn.

21.6.      De opdrachtgever is niet bevoegd (enig onderdeel van) de onder 20.5 vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) de in 20.5 genoemde zaken zonder de toestemming van Opdrachtnemer ter kennis van derden te brengen. Opdrachtgever kan het in artikel 21.5 sub c. bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en anderzijds voor intern gebruik aanwenden.

21.7.    Indien derden beslag leggen op de onder 20.5 geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

21.8.    Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 20.5 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.

21.9.    Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

22. Niet-overname personeel

22.1.    De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met opdrachtnemer, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

23. Geschillen

23.1.    De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

24. Toepasselijk recht

24.1.    Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

25.1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (KvK Amsterdam). Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Laatste wijzigingsdatum: 15 juni 2021.