Privacy statement respondenten

 

Inleiding

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die meewerken aan marktonderzoeken georganiseerd door Validators.

 

Wat is Validators?

Validators is de besloten vennootschap Validators, kantoorhoudende te (1021 KN) Amsterdam aan Johan van Hasseltweg 39C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60570369.

Wanneer Validators jouw persoonsgegevens verwerkt, is Validators de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Validators jouw gegevens?

 • Als respondent werk je mee aan marktonderzoeken. Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat hun doelgroep bezig houdt. We doen dat via online vragenlijsten. Bij je bezoek aan onze vragenlijsten verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:
 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto’s en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • resultaten van fysieke metingen die worden uitgevoerd tijdens marktonderzoeken waar je aan
  deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website, app en pagina’s op onze social media, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je culturele achtergrond, gezondheid, godsdienst en politieke voorkeur) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoeken
 • om de resultaten van die marktonderzoeken te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om de resultaten van het selectieproces te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je toegang te verlenen tot de specifieke vragen en onderzoeksmethodes
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren en om
  fraude tegen te gaan
 • voor verzending van jouw eventuele vergoeding als je de hele vragenlijst hebt ingevuld en
 • wanneer dit vooraf is vermeld in de uitnodiging die je vanuit Validators of onze opdrachtgever hebt ontvangen.

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

 

Hoe verkrijgt Validators jouw persoonsgegevens?

Validators heeft gegevens over jou in bezit, omdat Validators die gegevens heeft verzameld via vragenlijsten of persoonlijk contact of van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Panelleveranciers, opdrachtgevers.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Validators over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Validators. Je kunt verzoeken dat Validators je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Validators te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Validators of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Validators te verkrijgen. Validators zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Validators je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Validators

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@validators.nl. Validators zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Validators een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Validators je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Als je als respondent deelneemt aan een marktonderzoek kunnen je gegevens, waaronder geluids- en beeldopnames, met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt.

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving.

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt

Het kan zijn dat Validators verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Validators ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Validators of bij het invullen van vragenlijsten worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Validators worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Validators je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@validators.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Validators jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@validators.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kantoor ‘Op Zeezand’ Johan van Hasseltweg 39C 1021KN Amsterdam
The Netherlands

KvK: 60 57 03 69
BTW (VAT): 853 966 102 B01 IBAN: NL 88 RABO 0310 4202 96 BIC: RABONL2U

+31 (0) 20 716 3776 info@validators.nl www.validators.nl